YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

william jennings bryan scopes trial

Origin:

     william jennings bryan scopes trial

Translate:

威廉·詹宁斯·布赖恩斯科普斯审判
     Wēilián·zhān níng sī·bù lài ēn sī kēpǔ sī shěnpàn