YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

when is the next lunar eclipse 2012 nasa

Origin:

     when is the next lunar eclipse 2012 nasa

Translate:

当接下来的月食2012美国航空航天局
     Dāng jiē xiàlái de yuè shí 2012 měiguó hángkōng hángtiān jú