YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

west texas national bank pecos

Origin:

     west texas national bank pecos

Translate:

西德克萨斯州国民银行佩科斯
     Xī dé kè sà sī zhōu guómíng yínháng pèi kēsī