YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

watch chicago blackhawks game tonight on tv

Origin:

     watch chicago blackhawks game tonight on tv

Translate:

观看芝加哥黑鹰今晚的比赛在电视上
     Guānkàn zhījiāgē hēi yīng jīn wǎn de bǐsài zài diànshì shàng