YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

upcoming las vegas concerts 2012

Origin:

     upcoming las vegas concerts 2012

Translate:

即将举行的拉斯维加斯演唱会2012
     Jíjiāng jǔxíng de lā sī wéi jiā sī yǎnchàng huì 2012