YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

section 8 housing choice voucher program application

Origin:

     section 8 housing choice voucher program application

Translate:

第8条住房选择券方案的应用
     Dì 8 tiáo zhùfáng xuǎnzé quàn fāng'àn de yìngyòng