YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

sarbanes oxley act of 2002 section 404 summary

Origin:

     sarbanes oxley act of 2002 section 404 summary

Translate:

2002年第404汇总萨班斯 - 奥克斯利法案
     2002 Nián dì 404 huìzǒng sà bān sī - àokèsī lì fǎ'àn