YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

rocky marciano boxer photo

Origin:

     rocky marciano boxer photo

Translate:

洛矶马尔恰诺拳击手的照片
     Luò jī mǎ'ěr qià nuò quánjí shǒu de zhàopiàn