YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

punk rock icon joey ramone

Origin:

     punk rock icon joey ramone

Translate:

朋克摇滚偶像容祖儿雷蒙
     Péngkè yáogǔn ǒuxiàng róngzǔ'er léi méng