YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

nws noaa hurricane center tropical storm fay

Origin:

     nws noaa hurricane center tropical storm fay

Translate:

NWS NOAA飓风中心的热带风暴费伊
     NWS NOAA jùfēng zhōngxīn de rèdài fēngbào fèi yī