YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

norovirus incubation period cdc

Origin:

     norovirus incubation period cdc

Translate:

诺如病毒潜伏期疾病预防控制中心
     Nuò rú bìngdú qiánfúqí jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn