YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

las palomas puerto penasco mexico

Origin:

     las palomas puerto penasco mexico

Translate:

拉斯帕洛马斯佩纳斯科港墨西哥
     Lā sī pà luò mǎ sī pèi nà sī kē gǎng mòxīgē