YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

joseph gordon-levitt wikipedia

Origin:

     joseph gordon-levitt wikipedia

Translate:

约瑟夫·高登 - 莱维特维基百科
     Yuēsèfū·gāo dēng - lái wéitè wéijī bǎikē