YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

does mint julep masque work

Origin:

     does mint julep masque work

Translate:

确实薄荷去黑头面膜工作
     Quèshí bòhé qù hēitóu miànmó gōngzuò