YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

danny brown mixtape black and brown

Origin:

     danny brown mixtape black and brown

Translate:

丹尼褐色混音带黑色和棕色
     Dān ní hésè hǔn yīn dài hēisè hé zōngsè