YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

barcelona fc fixtures 2006-2007

Origin:

     barcelona fc fixtures 2006-2007

Translate:

巴塞罗那足球俱乐部赛事2006 - 2007年
     Bāsèluōnà zúqiú jùlèbù sàishì 2006 - 2007 nián