YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

barcelona fc club san bernardino

Origin:

     barcelona fc club san bernardino

Translate:

巴塞罗那足球俱乐部俱乐部圣贝纳迪诺
     Bāsèluōnà zúqiú jùlèbù jùlèbù shèng bèi nà dí nuò