YYzai Dictionary

English words translated into Chinese.

2012 presidential debate fact check cnn

Origin:

     2012 presidential debate fact check cnn

Translate:

2012年的总统辩论其实CNN检查
     2012 Nián de zǒngtǒng biànlùn qíshí CNN jiǎnchá

2012 presidential debate fact check cnn More translation
  • cnn
  • cnn news
  • cnn student news
  • cnn live
  • cnn live tv free
  • cnn money
  • cnn student
  • cnn live tv